Imazheri e Avancuar

Imazheri e Avancuar

Tomografi e Kompjuterizuar (Skaner) 64 detektorë
CT kardiake
Rezonancë Magnetike 1.5 Tesla
Shintigrafi
Mamografi
Densitometri e kockës
Rreze-x Dixhitale
Ekografi / Doppler

More Doctors From : Imazheri e Avancuar