Kardiologji

Kardiologji

1. Vizitë mjekësore
2. EKG
3. EKO zemre transtorakale
4. EKO zemre transezofageale
5. EKG stres test
6. EKO stres test
7. HOLTER i ritmit
8. HOLTER i presionit arterial
9. Koronarografi
10. Implantim i stenteve
11. Implantim i Pacemaker-it
12. Studim elektrofiziologjik
13. Ablacion
14. Kateterizim i zemrës

More Doctors From : Kardiologji